SORULARLA DEVELİ TİCARET ODASI

TİCARET ODASINA KAYIT OLMAK ZORUNLU MUDUR?

Tacir veya sanayici vasfını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları Odaya kaydolmak zorundadır.

 

KİMLER TİCARET ODASINA KİMLER ESNAF ODASINA KAYIT OLMALIDIR?

Ticaret Odası ya da Esnaf Odası üyeliği bir tercih meselesi değildir. Ticaret Odasına tüccar ve sanayiciler, Esnaf Odasına esnaflar kayıt olmalıdır. Bu husus ülkemizde yasalar ile düzenlenmiştir. Nakdi sermayeden ziyade bedeni sermayesini ortaya koyan, berber, yorgancı, tamirci, aşçı vb. gibi bir zanaatı (bedeni sermaye) icra eden, günlük geçimini sağlayabilecek kadar kazancı olanlar yasalarla esnaf olarak tanımlanmışlardır. Esnaf odasına kayıt esnasında esnaf adayından bu sebeple zanaatını icra etmeye ehil olduğunu gösterir ustalık belgesi istenir. Tüccar ise bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek için nakdi sermaye koyan, yanında işçi çalıştıran olarak tanımlanmaktadır. Örneğin bir berber, kuaför veya aşçı günlük geçimini sağlayacak kadar bir dükkan açmak isterse ustalık belgesi ile birlikte esnaf odasına kayıt olmalıdır. Öte yandan nakdi sermayesi olan bir güzellik salonu ve bir restoran açmak isteyen işletmeci adayı ticaret odasına kayıt olmalıdır. İşletmecinin ustalık belgesine ihtiyacı yoktur; işletme sahibi ustalık belgesine sahip aşçıyı istihdam eden kişidir.

 

TİCARET ODASI NE İŞ YAPAR?

Odalar kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Ticaret ve Sanayi Odaları:

 1. Ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlar.
 2. Üyelerinin çıkarlarını korumak için çalışmalar yürütür.
 3. Üyelerinin meslek ahlakı, disiplini ve dayanışma içinde çalışmalarını sağlar.
 4. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek üyelerine ulaştırır.
 5. Üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine verir.
 6. Bölgemiz içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutar ve yayımlar.
 7. Üyelerinin mesleki faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunur; lobicilik çalışmaları yapar.
 8. Üyelerinin kayıtlarını tutar.
 9. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri verir ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapar.
 10. Kendi faaliyet alanı içinde gerçekleştirilecek fuarlara ilişkin rapor hazırlar ve TOBB’a sunar.
 11. Mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirir.

 

ÜYELER AİDAT ÖDEDİĞİ HALDE BELGELER İÇİN ÜYELERDEN NEDEN ÜCRET ALINIYOR?

Odaların gelir kaynakları yasa ile belirlenmiş olup bu gelir kaynakları aidatlar, belge ve hizmet bedelleridir. Odalarca düzenlenerek verilen belgelerin bedellerinin oran ve miktarı 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda belirtilmekte ve bu oranlar dahilinde belge bedelleri odaların meclisinin onayı ile tespit edilmektedir. Bu kapsamda gelir kaynaklarından biri belge bedelleri olan odanın hayatta kalabilmesi, siz üyelerine hizmetlerini daha kaliteli verebilmesi için, belge bedellerini tahsil etmesi kaçınılmazdır.

 

MUNZAM AİDAT NEDİR?

Her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayiciden gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterien ticari kazanç toplamının, tüzel kişi tacir vesanayicirin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço kârının bindebeşi Odaca "munzam aidat" olarak tahsil olunur.

 

ODA AİDATLARI ÖDENMEDİĞİNDE SONUÇLARI NE OLUR?

Süresinde ödenmeyen oda aidatlarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir. Öte yandan oda aidatları ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarına ilişkin olarak yönetim kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde olup ödenmeyen aidatlara ilamlı icra takibi yapılır. Yönetim kurulu, amme alacağı niteliğindeki bu alacakların tahsilinden birinci derecede sorumludur; tahsili için kanunun öngördüğü adımları atmazsa, tespiti halinde, kamu zararına yol açmakla sorumlu tutulup, söz konusu amme alacağının kurul üyelerinden tazmini yoluna gidilir.

 

AİDAT BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA AFFA UĞRAR?

Oda aidat borçları ve faizleri TBMM tarafından yapılacak bir yasal düzenleme ile affa uğrayabileceği gibi, icra dairesinden “borç ödemeden aciz belgesi” alınan borçluların alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesine oda meclisince karar verilebilir.

 

ÜYELİĞİMİN ASKIYA ALINMASI NE DEMEKTİR?

Son iki yıl içinde adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksidini ödemeyen üyelerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır ve seçmen listelerinden silinir.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIĞIMI NİÇİN ODAYA BİLDİRMELİYİM?

Türk Ticaret Kanunu’na ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre adres değişikliği, tescili zorunlu hususlardandır. Bu tescilden kaçınılması da hem tescili zorunlu bir hususun yerine getirilmemesine neden olmakta hem de ticaret ve oda sicilinde kayıtlı üyelerin bilgilerinin güncelliğini etkilemektedir. Şöyle ki, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ticaret veya oda sicilinden, üyeler ve adresleri hakkında bilgi istenmektedir. Adreslerin güncel olmaması tüm kurumları etkilemektedir. Bunun yanı sıra, odamız tarafından üyelerimize gönderilen yayınlar, yazılar, dergiler vb. adreslerin güncel olmaması nedeni ile bir kısım üyelerimize ulaştırılamamaktadır.

 

ODA KREDİ VERİR Mİ?

İlgili mevzuat, odaların kredi vermesine imkân vermemektedir. Ancak odamız, ilçemizdeki bankalarla anlaşma yaparak üyelerine uygun faiz koşullarında kredi verilmesini sağlamaktadır. Öte yandan odamız devletin sunduğu destek ve teşviklerden üyelerinin faydalanması için danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

ODA, ÜYELERİNİN MESLEKİ FAALİYETLERİNİ NASIL KORUR?

Oda üyelerinin mesleki faaliyetlerine ait konularda resmî kurum ve kuruluşlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak, ilgili kurumlar nezdinde lobi çalışması yapmak ve üyelerinin meslekî menfaati olduğu takdirde üyeleri adına veya kendi adına dava açmak sureti ile üyelerinin mesleki menfaatini korur.

 

ODA ORGANLARI NEDİR

Oda organları:

 1. Oda Meclisi
 2. Yönetim Kurulu/
 3. Disiplin Kurulu

 

ODANIN ORGAN ÜYELERİ MAAŞ ALIR MI?

5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ticaret ve sanayi odalarındaki hiçbir organ (yönetim kurulu, meclis, meslek komitesi, disiplin kurulu) üyesi-yönetim kurulu başkanı dahil- maaş almamaktadır.

 

MESLEK GRUBU NEDİR?

Odalarda meslekler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanan rehbere uygun olarak gruplandırılır. Birbirine benzer meslek, ticaret ve sanatla iştigal eden üyeler aynı grup içinde yer alır. Örneğin Develi'de turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, motel ve pansiyon işletmecileri ayrı bir meslek grubundayken restaurant, kafe ve bar işletmecileri ayrı bir meslek grubunda temsil edilirler.

 

MESLEK KOMİTESİ NEDİR?

Meslek komiteleri meslek grubu içinden oda seçimlerinde meslek grupları tarafından 4 yıl için seçilecek 5 veya 7 kişiden oluşur. Komite kendi içinden 4 yıl için bir başkan ve 1 başkan yardımcısı seçer.

 

MESLEK KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ NEDİR?

 1. Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
 2. Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek.
 3. Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.

 

MESLEKİ KONULAR İLE İLGİLİ ŞİKAYET, ÖNERİ VE TALEPLERİMİ KİME, NASIL İLETMELİYİM?

Mesleki konular ile ilgili şikayet, öneri ve taleplerinizi gerek oda genel sekreterliğine gerekse meslek grubunuzu temsil eden meslek komitesi temsilcilerine iletilebilirsiniz.

 

ODANIN HUKUKİ TEMSİLCİSİ KİMDİR?

Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.

 

ODA DİSİPLİN KURULU NEDİR

Oda disiplin kurulu, meslek onuruna veya düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunan, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan üyeler hakkında açılacak disiplin soruşturmasını yürüten; meclis tarafından odaya kayıtlı üyeler arasından yargı gözetiminde, dört yıl için seçilen altı üyeden oluşur. Disiplin kurulu disiplin soruşturmalarını ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütür ve üyeler hakkında meclise, disiplin veya para cezası verilmesini önerir.

 

ODA SEÇİMLERİ NASIL YAPILIR?

Oda seçimleri, ilgili mevzuatta yazılı esas ve usullere göre, yargı gözetiminde, gizli oy, açık tasnif usulü ile meslek gruplarına göre seçme ve seçilme niteliklerini haiz olan üyeler arasınd dört yılda bir yapılır.

 

ODA ORGANLARINDA YER ALABİLMEM İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAM GEREKİR?

Oda organlarına seçilebilmek için gereken şartlar:

 1. Seçim tarihi itibarı ile Ticaret Siciline kayıtlı bulunmak ratıyla en az iki yıldan beri Odaya kayıtlı olmak.
 2. Gerçek kişiler ile tüzelkişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarı ile 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak.
 3. İflas etmemiş ya daiflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak.
 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandrılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecilli olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşve, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmi ihale vealım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.
 5. Askıya alınmak sureti ile meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemi olmak veya kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edimiş olmak.
 6. Ticaret ve senat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak.
 7. Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve endüstriyel faaliyetten elde edilen kazanç dolayısiyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak.

 

end faq