Odamız Meclisi 5174 sayılı Kanunun 16.maddesi gereğince 7 meslek komitesinden seçilen 15 üyeden müteşekkildir.

12.10.2022 tarihinde yapılan seçimler neticesinde seçilen Odamız Meclis Üyeleri:

 

  1 Murat Ünal  
  MURAT ÜNAL
Meclis Başkanı
 
     
2 Mehmet Unutulmaz 5 Yunus Emre Kavruk 3 Yayha Aydar
MEHMET UNUTULMAZ
Meclis Başkan Yardımcısı

YUNUS EMRE KAVRUK
Katip Üye

YAHYA AYDAR
Meclis Başkan Yardımcısı
     
     7 Ahmet Erciyes
MUSTAFA EKEN
Meclis Üyesi 
DAVUT TOKER
Meclis Üyesi
AHMET ERCİYES
Meclis Üyesi
     
8 Kamil Çelik 9 Fatih Bulut 7 Uğur Horasan
 KAMİL ÇELİK
Meclis Üyesi
FATİH BULUT
Meclis Üyesi
 BURAK YAVAŞ
Meclis Üyesi
     
11 Sayit Develioğlu 9 Fatih Bulut 14 Uğur Özyalçın
SAYİT DEVELİOĞLU
Meclis Üyesi
 NAFİZ CEVİZLİ
Meclis Üyesi 
UĞUR ÖZYALÇIN
Meclis Üyesi
     
13 Mustafa Maşlak   15 Rana Onaran
MUSTAFA MAŞLAK
Meclis Üyesi 
   RANA ONARAN
Meclis Üyesi
     

 


ODA MECLİSİNİN GÖREVLERİ
• Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
• Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek,
• Yönetim kurulu tarafından uygun görülmüş olan, meslek komitelerinin yeni grup kurma, başka gruba geçme veya katılma taleplerini karara bağlamak,
• Yönetim kurulu veya meslek komiteleri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak,
• Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak,
• Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek,
• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak,
• Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, hakem veya hakem heyeti seçmek, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak,
• Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak,
• Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,
• Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek,
• Oda iç yönetmeliğini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak,
• Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak,
• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak,
• Yurt içi ve dışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek,
• Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler, ağır ekonomik bunalım gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini Yönetim Kuruluna devretmek,
• Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
• İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ODA MECLİSİNİN GÖREVLERİ
• Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
• Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek,
• Yönetim kurulu tarafından uygun görülmüş olan, meslek komitelerinin yeni grup kurma, başka gruba geçme veya katılma taleplerini karara bağlamak,
• Yönetim kurulu veya meslek komiteleri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak,
• Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak,
• Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek,
• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak,
• Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, hakem veya hakem heyeti seçmek, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak,
• Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak,
• Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,
• Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek,
• Oda iç yönetmeliğini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak,
• Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak,
• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak,
• Yurt içi ve dışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek,
• Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler, ağır ekonomik bunalım gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini Yönetim Kuruluna devretmek,
• Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
• İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.